Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

THỨ BA, 27/10/2020 13:38:34

Báo điện tử Hải Dương đăng toàn văn tham luận của đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham luận tại Đại hội
Về dự Đại hội, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trước hết tôi xin kính chúc Đoàn Chủ tịch, các vị đại biểu khách quý và các đại biểu tham dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây tôi xin tham luận với nội dung: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong giai đoạn mới”.

Công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng. Kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn ngừa sai lầm, khuyết điểm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trong suốt quá trình lãnh đạo, từ khi thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sát. Nếu tổ chức kiểm tra, giám sát chu đáo thì mọi công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”.

Thực tiễn hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn khẳng định vai trò to lớn của công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã thực sự có nhiều chuyển biến tích cực. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã  đánh giá, nhận định: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cấp Trung ương; hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường, ngày càng siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ”. Có thể thấy, nhiệm kỳ vừa qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, nhiều vụ việc đã được xem xét, kiểm tra, kết luận rõ ràng, nghiêm túc, nhiều cán bộ sai phạm được xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết nên có tính răn đe, giáo dục rất cao, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ vừa qua, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, hiệu quả. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Các kết luận đưa ra đảm bảo tính khách quan, chính xác, hiệu lực, hiệu quả. Đã từng bước công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để nhân dân nắm được, có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 6.232 tổ chức đảng và 7.183 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.537 tổ chức đảng và 6.327 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 7.685 tổ chức đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 113 tổ chức đảng và 447 đảng viên; giám sát chuyên đề 2.920 tổ chức đảng và 2.679 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo 154 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 2.014 đảng viên.

Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Tình trạng nể nang, né tránh, xử lý không kiên quyết từng bước được khắc phục. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chỉ ra, đó là: Chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Có nơi chưa chú trọng việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nơi còn kéo dài, có hiện tượng đùn đẩy giữa các cơ quan, giữa các cấp giải quyết. Một số trường hợp vi phạm chưa được xử lý kỷ luật nghiêm túc.

Từ những hạn chế, thiếu sót nêu trên, đòi hỏi cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới mạnh mẽ với tinh thần chủ động, quyết liệt để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đạt được hiệu quả thiết thực. Tôi hoàn toàn nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tôi xin đề xuất một số giải pháp để Đại hội nghiên cứu.

Một là: Cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trước hết cần chỉ đạo quán triệt một cách đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thông qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng để quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cần bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp trên, quyết tâm khắc phục cho được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Hai là: Tập trung chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hướng “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” và “mở rộng giám sát để phòng ngừa”. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những nội dung mà dư luận và nhân dân quan tâm, những lĩnh vực thường xảy ra sai phạm như: quản lý đất đai, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng; việc thực hiện quy chế làm việc; kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, kê khai tài sản… Việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát phải đảm bảo nghiêm túc, chú trọng chất lượng, nhất là khâu thẩm tra, xác minh. Kết luận phải công tâm, khách quan, rõ người, rõ việc; kiên quyết xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm để làm gương và có tính giáo dục, răn đe, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cần được thông tin kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được.

Ba là: Tăng cường làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên, các đồng chí thành viên ủy ban kiểm tra, cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra trong công tác theo dõi, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Định kỳ phải có báo cáo tổng hợp kết quả nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi giám sát để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát hiện được trong quá trình giám sát thường xuyên.

Bốn là: Tăng cường công tác chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới. Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần bám sát Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới, trên cơ sở đó chỉ đạo cụ thể, sâu sát để ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, không đùn đẩy, không né tránh, thẩm quyền đến đâu thực hiện đến đó. Cần quan tâm chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện đầy đủ 6 nhiệm vụ theo quy định. Trong đó cần chú trọng nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ủy ban kiểm tra là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời quan tâm xử lý tốt các kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở.  

Năm là: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập của đất nước, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị với những cách làm năng động, sáng tạo. Nhiều nơi, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện vai trò gương mẫu, là tấm gương để cán bộ, đảng viên học tập. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có nơi người đứng đầu chưa phát huy hết khả năng, năng lực của mình, chưa thực sự tâm huyết và trách nhiệm, cá biệt có nơi người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc do chính mình đề ra, có nơi xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt các quy định về nêu gương của Đảng.

Do vậy cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và kiểm tra, giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó biểu dương những gương điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Có như vậy chúng ta mới ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời xây dựng Đảng bộ tỉnh Hải Dương của chúng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.
VŨ HỒNG HIÊN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy