Nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương

THỨ BA, 09/06/2020 11:03:20

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.


Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh;  Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019
5 năm qua, bối cảnh tình hình trong nước, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chủ động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trọng điểm kinh tế của khu vực phía Bắc, tỉnh Hải Dương luôn có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của cả nước. Nhận thức rõ điều đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số  28-NQ/TW ngày 28.9.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới...

Sau Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 9 nội dung và 9 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó có nội dung "Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường tiềm lực quốc phòng trên địa bàn tỉnh".

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng KVPT tỉnh giai đoạn 2016-2020". Qua đó xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vị trí chiến lược của tỉnh Hải Dương trong thế trận quốc phòng chung của Quân khu 3 và cả nước. Trong nhiệm kỳ, cả 12 huyện, thành phố, thị xã đều xây dựng và thực hiện đề án xây dựng KVPT của địa phương mình. Toàn tỉnh đã bố trí 94 ha đất, đầu tư trên 105 tỷ đồng xây dựng các công trình chiến đấu, bảo đảm tiến độ, chất lượng (cấp tỉnh cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo KVPT, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng KVPT. Kịp thời rà soát xử lý bom mìn tồn sót sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện và các nội dung diễn tập khác theo kế hoạch.

Trong công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện đã tham mưu thực hiện đổi mới hình thức, nội dung theo hướng phù hợp từng đối tượng và thực tế địa phương, bảo đảm nội dung, chương trình và số lượng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các đề án, quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn được thẩm định chặt chẽ, thực hiện phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, nhất là quản lý đất, công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu; phương châm, nội dung, chương trình huấn luyện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, biên chế đúng quy định, chất lượng cao. Phối hợp chặt chẽ với công an, các ban ngành thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời xử lý những tình huống nảy sinh từ cơ sở. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiến hành công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. LLVT nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng có sự đổi mới, thực chất, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới"... 

Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. 

Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tập luyện, ngày càng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh tư liệu
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của trên vào thực tiễn đảng bộ với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, việc mới, việc khó, những hạn chế, khuyết điểm mà đại hội trước đã chỉ ra. Đảng ủy đã ra nhiều nghị quyết chuyên đề với các nội dung sát với yêu cầu thực tiễn như xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng các lực lượng; nâng cao chất lượng cán bộ...

Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Các cấp ủy đã chú trọng đổi mới phong cách làm việc, phát huy dân chủ, tôn trọng lắng nghe và giải quyết có hiệu quả, kịp thời những vấn đề nảy sinh trong từng cơ quan, đơn vị. 

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ, các Đảng bộ Quân sự cấp huyện thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Hằng năm, có từ 82% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hạn chế thấp nhất đảng viên vi phạm tư cách.

Đảng bộ thực hiện nghiêm kế hoạch công tác cán bộ của Đảng ủy Quân khu, của Tỉnh ủy và Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong LLVT tỉnh. Công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Đảng bộ coi trọng việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ trẻ. Tỷ lệ cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học trở lên đạt 80,9%. 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Ủy ban Kiểm tra cấp ủy chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; ngăn chặn kịp thời việc vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, phát triển”, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị 855-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự tỉnh và LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.
 
NGUYỄN MẠNH HIỂN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh