Nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, góp phần vào thành công của Đại hội

THỨ BA, 26/01/2021 09:25:54

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phóng viên Báo Hải Dương đã phỏng vấn đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng
- Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết cảm tưởng của mình khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

- Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần này, với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh, tôi thấy đây là niềm vinh dự rất lớn và cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao trước Đảng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định thì Đại hội XIII của Đảng là "một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội". Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đánh giá tổng quát quá trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045 nhằm vạch ra, hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta.

Các mục tiêu lớn được xác định là: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Điều đó cho thấy Đại hội XIII sẽ tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và tổng kết thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, tạo thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đại hội còn nhìn lại nhiều nhiệm kỳ trước để rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để định hướng phát triển xa hơn, mang tầm chiến lược hơn. Đặc biệt, Đại hội lần này còn có báo cáo riêng tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hộiXII, cho thấy Đảng ta đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Với ý nghĩa là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, Đại hội XIII của Đảng đặt ra yêu cầu với cá nhân tôi cùng các đại biểu phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung trí tuệ, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

- Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã và sẽ làm gì để góp phần vào thành công của Đại hội?

- Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa qua, với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã tín nhiệm bầu22đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng và 1 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu của tỉnh có 2 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII là đại biểu đương nhiên (đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch HĐND tỉnh). Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, ngày 11.1 vừa qua, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng. 

Với vai trò là Trưởng Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội, tôi cùng các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao nhất, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc và các quy định khác của Đại hội. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc về bầu cử trong Đảng, bảo mật thông tin... Trong quá trình tham gia thảo luận tại Đại hội, chúng tôi sẽ tập trung cao độ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến xác đáng vào các văn kiện trình Đại hội để góp phần hoàn thiện, đưa ra những quyết sách quan trọng đối với sự phát triển của Đảng, của đất nước, dân tộc. Tiếp thu chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, ngay sau khi trở về cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ cùng các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, thấm nhuần quan điểm công tác cán bộ phải là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần, truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cao, tôi tin tưởng rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được lòng mong đợi và niềm tin tưởng, hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân tộc.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
HOÀNG BIÊN (thực hiện)