Ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

CHỦ NHẬT, 25/10/2020 08:10:11

Sáng 25.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc ngày thứ nhất tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, TP Hải Dương.


Đoàn Chủ tịch Đại hội
11h30: Đại hội kết thúc phiên làm việc buổi sáng. Buổi chiều, Đại hội chia 8 tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

11h20: Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo việc chia 8 tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

10h19: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục đích của việc xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nội dung là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực để triển khai thực hiện từ đó tạo ra sự lan tỏa và động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Trên cơ sở các chương trình đã được xác định, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án, dự án phù hợp để tổ chức thực hiện; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện từng nội dung công việc; xác định rõ nguồn lực, rõ lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể (xem toàn văn dự thảo Chương trình hành động)  

10h08: Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Theo báo cáo, tất cả 350 đại biểu đều đủ tư cách đại biểu dự Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
9h52: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phổ biến một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng.

9h35: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình; Quy chế và Nội quy Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình; Quy chế và Nội quy Đại hội
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
TT NỘI DUNG
  NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (ngày 25.10.2020)
  Buổi sáng, từ 7h30' - 11h30'
 1.  
Viếng nghĩa trang liệt sĩ
 1.  
Ổn định tổ chức, kiểm danh đại biểu; thông báo các danh mục tài liệu phát cho đại biểu; hướng dẫn sinh hoạt cho các đại biểu, vị trí chỗ ngồi cho đại biểu trong hội trường tại các phiên làm việc của Đại hội
 1.  
Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư­ cách đại biểu
 1.  
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
 1.  
Thông qua Ch­­ương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội
 1.  
Quán triệt một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng
 1.  
Báo cáo kết quả thẩm tra tư­ cách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và biểu quyết thông qua
 1.  
Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
 1.  
Chia tổ và hướng dẫn thảo luận tổ
 1.  
Kết thúc phiên làm việc buổi sáng
  Buổi chiều, từ 13h30' - 17h00'
 1.  
Thảo luận tại các tổ vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
  NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (ngày 26.10.2020)
  Buổi sáng, từ 7h00' - 11h30'
 1.  
Đón tiếp đại biểu
 1.  
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội
 1.  
Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)
 1.  
Báo cáo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký tại ngày làm việc thứ nhất và mời Đoàn chủ tịch, Đoàn th­ư ký lên vị trí làm việc
 1.  
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 1.  
Diễn văn khai mạc Đại hội
 1.  
Đại biểu Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 1.  
Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
 1.  
Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
 1.  
Giải lao
 1.  
Tham luận
 1.  
Đại biểu Trung ương phát biểu ý kiến
 1.  
Tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu Trung ương
 1.  
Kết thúc phiên làm việc buổi sáng
                 Buổi chiều, từ 13h30' - 17h00'
 1.  
Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
 1.  
Thảo luận tại các Đoàn đại biểu về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
 1.  
Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu về nhân sự và chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 1.  
Bầu Ban kiểm phiếu
 1.  
Tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
 1.  
Giải lao
 1.  
Tham luận
 1.  
Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII
 1.  
Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII tại Đại hội
 1.  
Kết thúc phiên làm việc buổi chiều
NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (ngày 27.10.2020)
  Buổi sáng, từ 7h30' - 11h30'
 1.  
Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
 1.  
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII ra mắt Đại hội
 1.  
Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 1.  
Tham luận
 1.  
Giải lao
 1.  
Báo cáo kết quả bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 1.  
Bầu cử đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nếu cần)
 1.  
Tham luận
 1.  
Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 1.  
Kết thúc phiên làm việc buổi sáng
               Buổi chiều, từ 13h30’ - 16h30'
 1.  
Tham luận
 1.  
Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 1.  
Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
 1.  
Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội
 1.  
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
 1.  
Diễn văn bế mạc Đại hội
 1.  
Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)
9h25: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI. Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách và nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
I- ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
1- Đồng chí Nguyễn  Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

2- Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

3- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

4- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy

5- Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

6- Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

7- Đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

8- Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

9- Đồng chí Nguyễn Văn  Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

10- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

11- Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

12- Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

13- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

14- Đồng chí Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

15- Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương
II- ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
1- Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2- Đồng chí Hoàng Văn Thực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
9h20: Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; sự đoàn kết, nêu cao ý chí, khát vọng với bước đi vững chắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, sáng tạo, đổi mới và đúng hướng của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, công tác tổ chức đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội, làm cho Đại hội thật sự là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

9h05: Đại hội điểm danh. Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 triệu tập 350 đại biểu. Qua tổng hợp báo cáo của các đoàn, tổng số đại biểu có mặt là 350 đồng chí. Theo quy định, Đại hội đủ điều kiện để làm việc. 

Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương điểm danh các đại biểu dự Đại hội
7h00: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội, Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương viếng, dâng hương tại Đài Liệt sĩ TP Hải Dương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài Liệt sĩ TP Hải Dương
Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn và lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu cũng đã thắp hương tại nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ Hồng Quang.

Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến Trung tâm Văn hóa xứ Đông để tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu trước giờ làm việc của Đại hội
 

Các đại biểu tiến vào hội trường để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên

Các đại biểu xem số báo Hải Dương đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025
NHÓM PHÓNG VIÊN