Người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng thi đua, khen thưởng

THỨ BA, 14/07/2020 15:51:24

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025 huyện Nam Sách tổ chức sáng 14.7.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, huyện cần  thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả thi đua là một tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Toàn huyện có 5 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 21 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng

Tại hội nghị, huyện Nam Sách tiếp tục phát động thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần "Mỗi người làm việc bằng hai", "Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua" để bù lại suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 phong trào trọng tâm là "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở"...

DT