Những văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ các cấp

THỨ BẢY, 14/03/2020 08:17:35

Hỏi: Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ các cấp gồm những văn kiện chủ yếu nào?

Trả lời: Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu sau:

- Báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại… nhất là việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện ba đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là đối với những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc làm cơ sở để cấp ủy khóa mới vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đảng bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Hỏi: Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời:

- Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành trong ½ ngày, hoàn thành trong quý I.2020.

- Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4.2020, hoàn thành trước ngày 30.6.2020.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 6.2020, hoàn thành trước ngày 31.8.2020.

- Thời gian họp trù bị đại hội các cấp không quá 1/2 ngày.
Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy