Ninh Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

THỨ BA, 21/07/2020 17:01:38

Huyện đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020


Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước trong huyện được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả

 Sáng 21.7, tại hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ninh Giang lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015-2019. Huyện đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước trong huyện được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, được ghi nhận, khen thưởng. 

Giai đoạn 2020-2025, huyện Ninh Giang tiếp tục duy trì, phát triển mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực với những chủ trương, mục tiêu và biện pháp cụ thể; tiếp tục đổi mới việc theo dõi, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện và bồi dưỡng những điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Huyện phấn đấu hằng năm có 75% trở lên số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 15-20% số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trường học đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…

HÀ KIÊN