Phát hành 14.000 áp phích tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

THỨ HAI, 12/10/2020 18:52:52

Áp phích phải được treo ngay ngắn, chắc chắn, ở các vị trí trang trọng, dễ quan sát tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...


2 mẫu áp phích được phát hành 
Ngày 12.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 14.000 áp phích tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các chi, đảng bộ trực thuộc. 

Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào số lượng được phân bổ, phát hành, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng áp phích. Áp phích phải được treo ngay ngắn, chắc chắn, ở các vị trí trang trọng, dễ quan sát tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhà văn hóa các thôn, khu dân cư.
PV