Phát huy truyền thống vẻ vang, đưa công tác dân vận phát triển lên tầm cao mới

THỨ BẢY, 10/10/2020 06:54:33

Những năm qua, hệ thống dân vận của tỉnh từng bước phát triển đồng bộ; chất lượng, hiệu quả công tác ngày một nâng cao, đã khẳng định được vai trò, vị thế của ngành đối với sự phát triển chung của tỉnh.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội thảo về công tác dân vận tại Hải Dương. Ảnh tư liệu

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Quan điểm đó được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo xuyên suốt từ khi Đảng ra đời đến nay. 

Nhờ tin vào dân, gắn bó với dân, hiểu dân, dựa vào sức mạnh của dân với tinh thần "đem sức ta mà giải phóng cho ta", chỉ với vài nghìn đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa đánh đổ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ năm 1945, lập nên Nhà nước mới. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, sức mạnh của công tác dân vận đã vận động toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến đấu, lao động, sản xuất, đồng thời tăng cường công tác địch vận, làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, chống địch lập tề; động viên thanh niên viết đơn xung phong ra chiến trường, hàng chục ngàn dân công đi tiền tuyến vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ các chiến dịch, huy động sức người, sức của vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nên thắng lợi to lớn của quân và dân ta trước 2 đế quốc lớn Pháp và Mỹ.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau này, công tác dân vận luôn đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng, to đẹp, có vị thế trên trường quốc tế.

Đồng hành với công tác dân vận của cả nước, hệ thống dân vận tỉnh Hải Dương từng bước được xây dựng và trưởng thành. Về mặt tổ chức, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mặc dù cơ quan tham mưu công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh chưa hình thành, song Đảng bộ tỉnh đã phân công một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần viết nên truyền thống vẻ vang của tỉnh.

Ngày 22.4.1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 66-QĐ/TU về việc thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng. Từ đây hệ thống tổ chức của ngành dân vận tỉnh Hải Dương được hình thành và từng bước phát triển đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở; chức năng, nhiệm vụ được xác định ngày càng cụ thể, rõ ràng; chất lượng, hiệu quả công tác ngày một nâng cao; vai trò, vị thế của ngành ngày càng được khẳng định.


Nhờ dân vận tốt, nhiều người dân phường Hiệp An (Kinh Môn) đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường

Trong những năm qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án về công tác dân vận; tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; thường xuyên sâu sát cơ sở, quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân ở các địa bàn, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ dân vận khéo, trong 10 năm qua, tỉnh ta đã huy động nhân dân đóng góp khoảng 3.600 tỷ đồng, trên 5 triệu ngày công lao động và hiến gần 1 triệu m2 đất vườn, đất ở, trên 3,8 triệu m2 đất ruộng, nhiều nhà hảo tâm, con em quê hương thành đạt đã ủng hộ tổng số 358 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cơ bản toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid -19, nhờ sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã nhanh chóng khống chế, không để dịch bệnh lây lan rộng; huy động nguồn lực từ nhân dân để phòng chống dịch bệnh. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh ủng hộ số tiền trên 30tỷ đồng cùng nhiều thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng chống dịch, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, còn có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trực tiếp tại các địa phương, đơn vị, lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Hiện nay, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, có cả thời cơ và thách thức đan xen, công tác dân vận của Đảng phải không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Trước hết cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị. Cần coi dân vận là nhiệm vụ của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động nhân dân. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường thực hiện đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhất là trong giải quyết các vấn đề vướng mắc mới nảy sinh, những vấn đề nóng, vấn đề được dư luận quan tâm.

Cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Khắc phục triệt để tệ quan liêu xa dân, bệnh hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cần thực hiện nghiêm việc nêu gương trước quần chúng nhân dân. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận phải không ngừng vươn lên, phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, bám sát thực tiễn cuộc sống, phải "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" như lời Bác Hồ dạy, để tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân.  

Phát huy truyền thống, kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng 90 năm qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, phấn đấu Hải Dương sớm là thành phố trực thuộc Trung ương.

​NGUYỄN MẠNH HIỂN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh