Quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy

THỨ BẢY, 31/08/2019 06:20:16

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phóng viên Báo Hải Dương đã phỏng vấn đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về những điểm mới trong tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thưa đồng chí, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có những điểm mới nào đáng chú ý so với Chỉ thị 36 của nhiệm kỳ trước?

- Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị có một số điểm mới đáng chú ý so với Chỉ thị 36 của nhiệm kỳ trước như sau:

Thứ nhất, Chỉ thị 35-CT/TW điều chỉnh 3 nội dung trong Chỉ thị 36-CT/TW, đó là: Thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; cấp ủy cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

Thực hiện chủ trương thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời phải được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Cơ cấu, số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương như một số nhiệm kỳ gần đây; đồng thời đổi mới cách phân bổ để bảo đảm thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc hợp lý; tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và địa phương.

Thứ hai, Chỉ thị 35-CT/TW kế thừa có bổ sung 4 nội dung trong Chỉ thị 36-CT/TW, gồm: Thực hiện giảm 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Về quy trình nhân sự, thực hiện theo Quy định số 105 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của cấp ủy có thẩm quyền và được cụ thể hóa để xây dựng quy trình mới đối với 2 đối tượng nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy.

Về cơ cấu cấp ủy theo địa bàn, lĩnh vực: Thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu BTV, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Về tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy: Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong BTV; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới. Đồng thời có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ nữ 
- Tỉnh ta sẽ cụ thể hóa những nội dung mới đó như thế nào?

- Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do BTV Tỉnh ủy vừa ban hành, tỉnh ta cụ thể hóa một số điểm mới trong Chỉ thị 35 như sau:

Thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; bảo đảm đầu nhiệm kỳ có ít nhất 50% số huyện, thành phố có bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, 100% đơn vị cấp huyện, mỗi đơn vị có ít nhất 1 trong 3 chức danh trong thường trực cấp ủy được điều động, luân chuyển từ nơi khác về; đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong BTV cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp huyện) từ 10% trở lên.

Số lượng, cơ cấu cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản kế thừa quy định của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Riêng đối với cấp huyện, số lượng cấp ủy viên giảm 5% so với số lượng tối đa được quy định đối với nhiệm kỳ trước; đồng thời quy định cơ cấu cấp ủy viên ở những nơi thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh người đứng đầu. Cụ thể là: Số lượng cấp ủy viên của đảng bộ các huyện từ 33-39 đồng chí; riêng Đảng bộ TP Hải Dương, Đảng bộ TP Chí Linh và Đảng bộ huyện Kinh Môn không quá 41 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Hướng cơ cấu cấp ủy viên là các đồng chí cấp trưởng ở các khối, ngành như sau:

Khối đảng 9-11 đồng chí, khối chính quyền 11-13 đồng chí. Đối với những nơi thực hiện thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời Chánh Thanh tra cấp huyện thì có thể bố trí các đồng chí Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chánh Thanh tra tham gia cấp ủy; khối đoàn thể 4-5 đồng chí (Trưởng Ban Dân vận được bố trí đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ nên có thể cơ cấu đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tham gia cấp ủy); khối nội chính 4 đồng chí; các cơ quan trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn 2-3 đồng chí; ở cơ sở 3-5 đồng chí.

BTV cấp ủy cấp huyện có từ 9-13 đồng chí (BTV Tỉnh ủy sẽ quy định cụ thể đối với từng huyện, thành phố); hướng phân công với những nơi có 11 Ủy viên BTV như sau: Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, trưởng các ban đảng, 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; nơi bố trí nhiều hơn 11 Ủy viên BTV, BTV Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Về tiêu chuẩn cấp ủy viên, ngoài tiêu chuẩn chung như trong Chỉ thị 35, tiêu chuẩn cụ thể được tỉnh quy định như sau: Đối với Ủy viên BTV cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy cấp huyện và tương đương: Thực hiện theo Quy định số 854-QĐ/TU ngày 20.3.2019 của BTV Tỉnh ủy; các đồng chí được giới thiệu để bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt thì phải bảo đảm tiêu chuẩn của tất cả chức danh dự kiến đảm nhiệm.

Đối với Ủy viên BTV cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã do BTV cấp ủy cấp huyện quy định cụ thể; riêng các chức danh chủ chốt cấp xã (Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND) phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học và trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn của cấp ủy viên, Ủy viên BTV, các chức danh chủ chốt các loại hình tổ chức cơ sở đảng khác do BTV cấp ủy cấp trên trực tiếp quy định cụ thể.

Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025
- Một trong những hạn chế thường gặp trong các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp là không bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giải pháp gì để tỉnh ta khắc phục được hạn chế này trong kỳ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tới đây, thưa đồng chí?

- Nhìn chung, không chỉ ở tỉnh ta mà ở nhiều địa phương khác trong cả nước, một trong những hạn chế thường gặp trong các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp là không bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy.

Để khắc phục hạn chế này trong kỳ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu với BTV Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Trong chỉ đạo về công tác quy hoạch cán bộ, đã quy định rõ: Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy và lãnh đạo chính quyền các cấp. Đồng thời thực hiện chủ trương đối với cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo (BTV cấp ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh...). Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, dưới 35 tuổi đối với cấp huyện) trong quy hoạch cấp ủy không dưới 15%.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đáp ứng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch nêu trên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm tạo nguồn nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. Đối với cấp tỉnh, có chức danh cần xem xét kiện toàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đều ưu tiên xem xét nguồn nhân sự trong quy hoạch là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Trong những năm qua (2016 - 2018), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy xem xét bổ nhiệm một số chức danh cấp phó sở, ngành và tương đương là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ về giữ chức danh chủ chốt cấp huyện.

Từ nay đến trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy tiến hành rà soát, sắp xếp cán bộ một bước trước đại hội; trong đó quan tâm bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhằm bảo đảm cơ cấu nhân sự cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
THANH MAI (thực hiện)