Quy hoạch tỉnh phải có tầm nhìn để tạo sự phát triển bứt phá

THỨ NĂM, 26/11/2020 19:19:32

Chiều 26.11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tỉnh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt với quyết tâm cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn 30 năm, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, chất lượng cao, có tư duy vượt trước để đón bắt những cơ hội phát triển trong tương lai; có sự đột phá, khác biệt để tạo sự phát triển bứt phá. Khi lập nhiệm vụ quy hoạch và lập quy hoạch cụ thể phải bám sát định hướng chiến lược phát triển của đất nước đã được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 của cả nước và những định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Quy hoạch phải bảo đảm tính liên tục, kế thừa, ổn định thứ bậc trong hệ thống quy hoạch. Quy hoạch tỉnh phải phát huy tiềm năng riêng có, thế mạnh khác biệt, nổi trội của Hải Dương trong khu vực đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Phương pháp xây dựng quy hoạch phải có sự kế thừa, phát triển những quy hoạch đã được phê duyệt, đang xây dựng và bổ sung những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp dựa trên tầm nhìn, định hướng phát triển của tỉnh và các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cơ quan, đơn vị khẩn trương đề xuất định hướng phát triển để thực hiện song song với lập nhiệm vụ quy hoạch. Hoàn thành xong các nội dung lập quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh trong năm 2021 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Thường vụ yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng quy hoạch tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ. BCĐ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo hướng 5 rõ: “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”. Nghiên cứu, xem xét huy động nguồn lực xã hội hóa để thuê các đơn vị tư vấn nước ngoài lập những quy hoạch quan trọng, chủ đạo của tỉnh như phát triển đô thị, công nghiệp... để bảo đảm chất lượng, có tính đột phá, tư duy vượt trội... Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch để triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sắc, quyết liệt, hiệu quả.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn có những điểm sáng về tốc độ tăng trưởng, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đô thị, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Dự báo năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cùng với hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch, triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh cần lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và xây dựng, phê duyệt kế hoạch đầu tư công phục vụ phát triển giai đoạn mới.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, Ban Cán sự UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt tạo điều kiện triển khai các dự án lớn của các nhà đầu tư đang có nhu cầu đầu tư tại Hải Dương. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh. Tập trung nghiệm thu, thanh quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công và nghiệm thu các khu đô thị để thu tiền sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu của tỉnh. Có các giải pháp tăng nguồn thu cho tỉnh từ tiền sử dụng đất để có nguồn lực đầu tư thực hiện các nhiệm vụ lớn. Tập trung các giải pháp để cân đối ngân sách, trong đó chú trọng tạo các nguồn nhằm tăng thu, tiết kiệm chi. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội...

Chưa nhất trí với báo cáo về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thực tế để đề xuất chính sách khuyến khích phù hợp với thực tiễn, phát huy tối đa hiệu quả.

HOÀNG BIÊN