Quyết liệt hơn nữa phòng chống dịch bệnh Covid-19(*)

THỨ TƯ, 19/08/2020 14:02:09

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>>> Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về văn kiện và phương hướng công tác nhân sự trình Đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị
- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

- Thưa toàn thể các đồng chí,


 Với tinh thần thẳng thắn, tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có 9 ý kiến phát biểu tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề.

Về Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của Tiểu ban Văn kiện và các tổ giúp việc đã kịp thời tổng hợp các ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành trung ương, các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy và một số Đại hội Đảng bộ cấp huyện; nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Báo cáo Chính trị một cách nghiêm túc, trách nhiệm và kịp thời. Về cơ bản, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình cao với nội dung của Báo cáo Chính trị đã được tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện; đồng thời, thống nhất một số nội dung chủ yếu sau:

Về chủ đề của Đại hội, qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất trình Đại hội như sau: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương”.

Về kết quả đạt được, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, nhất trí điều chỉnh các đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn và bổ sung một số nội dung đánh giá nhằm phản ánh toàn diện kết quả đạt được của tỉnh ta trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình cao với đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất giữ nguyên 19 nhóm chỉ tiêu trên các lĩnh vực chính, 3 khâu đột phá và các công trình trọng điểm. Đồng thời nhất trí điều chỉnh một số chỉ tiêu nhánh cho phù hợp với chủ trương, quan điểm phát triển của Trung ương và dự báo tình hình trong thời gian tới, nhất là trước tác động của đại dịch Covid-19.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia và tiếp tục nghiên cứu, rà soát để chắt lọc, đánh giá sâu sắc hơn nữa tình hình của tỉnh để tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập chủ động rà soát, đánh giá, chọn lọc và căn cứ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, cũng như hoạt động của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực được phân công nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua để đưa vào báo cáo kiểm điểm.

Qua thảo luận tại hội nghị, hầu hết các đồng chí đều đồng tình và nhất trí cao về bố cục, nội dung và các vấn đề bổ sung, chỉnh sửa so với dự thảo lần 2, nhất là phần bài học kinh nghiệm đã cụ thể và sát hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Ngoài ra, có một số đồng chí tham gia trực tiếp vào bản dự thảo về bổ sung thêm một số câu, từ trong dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi hoàn thiện báo cáo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với Dự thảo Chương trình hành động với 6 nhóm nội dung chính, gồm:

(1) Tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

(2) Tập trung phát triển kinh tế bền vững;

(3) Phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội;

(4) Xây dựng chính quyền điện tử và đẩy mạnh phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh;

(5) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

(6) Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định các đề án cụ thể, triển khai thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện  dự thảo Chương trình hành động, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII quyết định.

Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí cao Tờ trình của Ban Thường vụ về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, với số lượng, cơ cấu, quy trình giới thiệu, lựa chọn và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ và Tiểu ban nhân sự Đại hội đã xây dựng phương hướng công tác nhân sự bảo đảm rất chặt chẽ, bám sát vào các quy định của trung ương và căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và những lĩnh vực quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hoàn chỉnh và ban hành phương án công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tổ chức thực hiện.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề; nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời ngăn chặn và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn toàn tỉnh, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền và cá nhân từng đồng chí Tỉnh ủy viên cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, không được chủ quan, lơ là. Cần tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một, nhất là trên địa bàn thành phố Hải Dương và các huyện: Thanh Hà, Bình Giang, Nam Sách, là những địa phương có ca bệnh dương tính với vius SARS-CoV-2 và đang có diễn biến rất phức tạp. Nếu địa phương, cơ quan, đơn vị nào không chỉ đạo nghiêm túc và để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch. Các địa phương cần chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động phương án cách ly, phương án hậu cần, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự... Trong trường hợp xấu nhất khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên diện rộng, các lực lượng công an, quân đội, dân phòng, y tế thực hiện trực 100% quân số, đồng thời có biện pháp phân công hợp lý để bảo đảm phòng, chống dịch lâu dài, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế. Khởi động lại toàn bộ các đơn vị, tổ chức phòng chống dịch, nhất là các tổ dân phố, tổ tự quản thôn, khu dân cư và các chốt kiểm soát, phòng chống dịch.

Hai là, đối với các Đảng bộ huyện đang chuẩn bị tổ chức đại hội gồm Kim Thành, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Hà, yêu cầu cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh mà Trung ương, tỉnh đã ban hành. Trong đó cần lưu ý giảm tối đa các thành phần đại biểu khách mời, chỉ mời đại biểu cấp trên trực tiếp chỉ đạo đại hội; không tổ chức văn nghệ; không tổ chức các hoạt động chào mừng, ăn uống tập trung, liên hoan trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội. Các đại biểu dự đại hội phải được kiểm tra và thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, thực hiện quy định sát khuẩn, khử khuẩn. Những trường hợp có đi qua vùng dịch hoặc có tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh Covid-19 trong vòng 14 ngày tính đến ngày khai mạc đại hội thì xem xét không tham dự đại hội; hoặc đại hội phải bố trí khu vực riêng cho những đại biểu này. Bố trí giữ khoảng cách hợp lý giữa các đại biểu trong đại hội; thực hiện khử trùng, sát khuẩn khu vực tổ chức đại hội và các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội theo quy định.

Ba là, cùng với tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cần có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi, kể cả chi thường xuyên và hạn chế tối đa chi các nhiệm vụ phát sinh (ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch). Quan tâm cho các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Đối với ngành giáo dục cần chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh và khai giảng năm học mới 2020 -2021 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của từng trường học, từng địa phương.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Phát huy những kết quả đạt được, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng, tỉnh ta sẽ ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!


----------
(*) Đầu đề do Báo Hải Dương đặt