Quyết tâm tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (*)

THỨ SÁU, 06/12/2019 17:49:04

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển.

>> Bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

 - Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

 - Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Trong thảo luận ở tổ và tại hội trường đã có 33 lượt ý kiến phát biểu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các đồng chí để chỉ đạo chỉnh sửa trước khi ban hành. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh và kết luận một số vấn đề như sau:

1. Về công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh trong năm 2019. Nổi bật là các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã lựa chọn các công việc quan trọng tập trung chỉ đạo thực hiện. Kết thúc năm 2019, chúng ta đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, đã cơ bản sắp xếp thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, lao động, thương binh và xã hội và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, khu dân cư theo đúng kế hoạch, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy; đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng các mặt công tác, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn thôn, khu dân cư và hộ gia đình.

Tuy nhiên, trong thực thi nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa thật sự chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vẫn làm theo lối mòn, cá biệt có nơi, nhất là chi bộ, vai trò lãnh đạo chưa thực sự phát huy. Việc phát triển đảng viên mới vẫn còn nhiều bất cập, nhất là khu vực nông thôn và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác nắm tình hình, thông tin, báo cáo những vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhất là một số điểm phức tạp có lúc, có việc còn chưa kịp thời. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có nhiều đổi mới, song nhiều nơi vẫn gặp khó khăn, chưa thực sự hấp dẫn đoàn viên, hội viên.

Để tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, kịp thời đề ra các biện pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là đổi mới sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo hoạt động của toàn xã hội. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 162 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cần làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ, công chức không tiếp tục công tác do sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy.

Tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và thực hiện nghị quyết đại hội cấp trên. Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành bảo đảm sát thực tiễn, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Nắm bắt thật chắc tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.  

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, hướng về cơ sở nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể trước Đảng và xã hội. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''. Nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và các hội nghị phản biện xã hội.

2. Về kết quả cuộc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU ngày 28.5.2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Qua giám sát cho thấy các cấp ủy đảng đã quán triệt đầy đủ Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh đề ra. Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Các huyện cơ bản chỉ đạo làm tốt công tác lập, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản đảm bảo quy định của Luật Đất đai. Những năm qua chúng ta đã thực hiện tốt chính sách pháp luật về đất đai; đất đai đã, đang và sẽ là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu cho ngân sách cho địa phương.

Tuy nhiên, qua giám sát phát hiện còn một số hạn chế, đáng chú ý là công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn nhiều bất cập, chưa sát với tình hình thực tế. Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai vẫn còn diễn ra, một số công trình dự án được ghi trong kế hoạch nhưng nhiều năm chưa triển khai. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án chậm so với tiến độ đề ra. Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa được quan tâm ngay từ cơ sở dẫn đến còn nhiều đơn, thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, kéo dài, nhiều nơi đã thành điểm nổi cộm phức tạp.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 32 của Tỉnh ủy; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư có sử dụng đất bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai ở các địa phương. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai ngay từ cơ sở.

3. Về báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vi phạm theo đúng quy định của Đảng. Đồng thời, cũng nhắc nhở các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cấp cơ sở chưa sát với thực tế, chưa quan tâm đến những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Công tác tham mưu giúp cấp ủy của UBKT còn thiếu chủ động, còn chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy khi phát hiện đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm.  

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời yêu cầu các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là các quy định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, quan tâm kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị tổ chức đại hội cấp dưới và thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp trên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về nêu gương trong Đảng. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ phục vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tại đại hội.

Chủ động tham gia và khẩn trương thẩm định hồ sơ nhân sự liên quan đến công tác cán bộ khi có yêu cầu, nhất là nhân sự tham gia cấp ủy bầu tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Tích cực phối hợp với các cơ quan giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định; không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp; đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân khi phát hiện vi phạm. Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chỉ tổ chức một cuộc giám sát chuyên đề công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

4. Về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội còn bộc lộ một số hạn chế như trong báo cáo và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu; đồng thời qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập phải khắc phục.

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương. Kịp thời nắm bắt những diễn biến của xã hội để làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; tổ chức đánh giá, tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2019; với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng tỉnh ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

-----------

(*) Đầu đề của báo Hải Dương