Số đảng viên bị kỷ luật giảm

THỨ SÁU, 06/12/2019 14:20:29

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, số đảng viên bị kỷ luật trong năm 2019 giảm so với năm 2018.

>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh


Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đọc tờ trình

Tờ trình do đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tại Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sáng 6.12.

Theo đó, năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.934 đảng viên và 1.425 tổ chức đảng. Ở cấp tỉnh kiểm tra 10 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và nêu gương của cán bộ, đảng viên về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở kiểm tra 1.924 đảng viên về tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua kiểm tra, đã kết luận có 38 đảng viên và 80 tổ chức chưa thực hiện tốt các nội dung. Có 8 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên; đã yêu cầu các tổ chức đảng chưa thực hiện tốt các nội dung có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra 106 đảng viên. Cấp tỉnh kiểm tra 2 đảng viên, kết luận 1 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Có 11/15 UBKT cấp huyện và tương đương kiểm tra 44 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 76 đảng viên có vi phạm, 50 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên.

Cùng với kiểm tra, cấp uỷ các cấp giám sát 1.806 đảng viên ở cấp huyện và cơ sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện giám sát chuyên đề 684 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; về công tác cán bộ...

Trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 406 đảng viên (giảm 61 đảng viên so với năm 2018) và 14 tổ chức đảng, tăng 8 tổ chức so với năm 2018. Trong đó, khiển trách 338 đảng viên, cảnh cáo 54 đảng viên, cách chức 13 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên. Có 12 tổ chức đảng bị khiển trách và tổ chức đảng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ trong công tác kiểm tra, giám sát, còn có cấp ủy chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy cấp dưới. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Một số cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa tập trung kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, công tác tổ chức cán bộ, việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, việc kê khai tài sản. Việc tổ chức triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát còn chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, một số cuộc xin lùi thời gian báo cáo.

Công tác tham mưu giúp cấp ủy của UBKT trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát còn thiếu chủ động, chậm. Một số UBKT cấp huyện và cơ sở chưa đề xuất kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy. 

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, nhất là việc xem xét, xử lý vi phạm về đất đai, công tác cán bộ... Kiểm tra, kết luận đảng viên vi phạm và xử lý kỷ luật đảng một số trường hợp còn chậm.

   TM - TC