​Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch

THỨ NĂM, 19/12/2019 12:12:52

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quy hoạch cấp trưởng đều đạt 23,5%.

So với quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ trẻ tăng hơn 10%, tỷ lệ cán bộ nữ giảm 0,3%. Với quy hoạch cấp phó các sở ngành, tỷ lệ cán bộ trẻ và cán bộ nữ tương ứng là 44,1% và 28,5%, đều tăng so với quy hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đạt 14,7%, tăng tương ứng 7% và 3,2%.  

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Đội ngũ cán bộ được lựa chọn vào quy hoạch đều bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; có cơ cấu tương đối phù hợp, đồng bộ giữa các cấp, các ngành.
   PV