Tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở

THỨ BA, 27/10/2020 22:43:59

Những kết quả thực hiện Nghị quyết ở cơ sở sẽ có ảnh hưởng, tác động đến cuộc sống của người dân và góp phần quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu chung của tỉnh.Cấp ủy cấp huyện và cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc quán triệt, triển khai, thực hiện để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sớm đi vào cuộc sống. Những kết quả thực hiện Nghị quyết ở cơ sở sẽ có ảnh hưởng, tác động đến cuộc sống của người dân và góp phần quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu chung của tỉnh.

Là đại biểu cấp cơ sở dự Đại hội, chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến sâu kỹ Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương để tạo sự thống nhất trong hành động, nhận thức. Căn cứ phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá, công trình trọng điểm mà Đại hội đề ra, cơ sở sẽ vận dụng linh hoạt vào thực tiễn tại địa phương.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Nghị quyết, tôi cho rằng tới đây từ tỉnh tới cơ sở sẽ tập trung thực hiện đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư... Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, chung sức, đồng lòng, phấn đấu đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. 

Sau Đại hội, chúng tôi mong tỉnh tiếp tục cụ thể hóa những chính sách, cơ chế hỗ trợ những xã mới thành lập, xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để thoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.
NGUYỄN ĐỨC TRÁNG
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dụ, Ninh Giang