Tập trung tham mưu xây dựng đề án nhân sự cấp ủy cấp huyện

THỨ NĂM, 09/07/2020 18:48:18

Tập trung tham mưu thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng đề án nhân sự cấp ủy cấp huyện bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng
Chiều 9.7, phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu ngành tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng đề án nhân sự cấp ủy cấp huyện bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tham mưu, hướng dẫn cấp ủy chỉ đạo chuẩn bị nhân sự HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng phối hợp theo dõi, hướng dẫn, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm kịp thời, đúng quy định, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sát với thực tế tại địa phương. Tiếp tục xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức Đảng, quan tâm công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân...

Trong 6 tháng qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, quyết tâm, bám sát kế hoạch, khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, ngành đã tập trung tham mưu, hướng dẫn tổ chức xong đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đến nay, trong tỉnh đã có 5 trong tổ số 15 đơn vị hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.
HOÀNG BIÊN