Tập trung thảo luận, làm sâu sắc các nội dung trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII(*)

THỨ TƯ, 19/08/2020 08:45:53

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện Chương trình làm việc, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 28 để tiếp tục thảo luận và thông qua các văn kiện (Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, xem xét, cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đại biểu tham dự hội nghị. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí,

Theo Quy chế làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến để các đồng chí quan tâm nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Thứ nhất, về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Về Báo cáo Chính trị, sau khi Tiểu ban Văn kiện hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Chính trị, đã gửi tới Đại hội Đảng bộ  cấp trên cơ sở đóng góp ý kiến tham gia theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ, ban, ngành trung ương, các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; tổ chức lấy ý kiến tham gia của đội ngũ trí thức ... Hầu hết các ý kiến tham gia đều rất tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với sự phát triển của Hải Dương trong giai đoạn tới.

Phần lớn các ý kiến cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém sát với tình hình thực tế; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo được tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá cụ thể trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến tham gia đóng góp, đồng thời, cập nhật tình hình trong nước và thế giới, dự báo trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban văn kiện đã tiếp thu những ý kiến hợp lý, phù hợp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này để xem xét, cho ý kiến.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào Báo cáo Chính trị, nhất là việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện. Từ đó, xem xét thống nhất Báo cáo Chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để báo cáo Bộ Chính trị phê duyệt.

Về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, cùng với Báo cáo Chính trị, đây là văn kiện quan trọng trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Sau nhiều lần tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện đã hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Trong đó, đã đánh giá đầy đủ, toàn diện và nghiêm túc các mặt công tác; đã chỉ ra 7 hạn chế, yếu kém; 5 nguyên nhân (2 nguyên nhân khách quan và 3 nguyên nhân chủ quan), đồng thời, rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Để Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực sự có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng và phản ánh đúng tình hình, đánh giá đúng thực chất, khách quan, trung thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua, tôi đề nghị hội nghị xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung trong dự thảo báo cáo đã đầy đủ chưa; những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên chủ quan đã đúng với thực tế chưa. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung cho ý kiến về những bài học kinh nghiệm nêu như vậy đã sát với thực tế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chưa, cần bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung nào cho phù hợp.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa trước phải xây dựng Chương trình hành động nghị quyết để xem xét, thảo luận tại đại hội. Đây là một trong những nội dung mới của Đại hội lần này. Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được nêu trong Báo cáo Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban văn kiện Đại hội đã dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục đích, yêu cầu; nội dung chương trình và tổ chức thực hiện như đã gửi tới các đồng chí.

Để Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bám sát quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, phù hợp với tình hình thực tế, có khả thi cao, đồng thời, làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến về mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình hành động nêu như vậy đã đầy đủ chưa? Cần bổ sung hoặc chỉnh sửa thêm nội dung nào cho phù hợp để chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh Chương trình hành động trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thảo luận, tham gia ý kiến. Một số nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh như: Trong Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội có cần nêu rõ các công trình trọng điểm và các đề án cụ thể không vì trong Báo cáo Chính trị đã nêu? Nếu đưa vào Chương trình hành động thì đề xuất cụ thể các đề án, công trình trọng điểm nào.

Thứ hai, về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Như các đồng chí đã biết, hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ chính trị và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Hai nội dung này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Sau khi thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các Tiểu ban đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải tích cực chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ theo đúng các quy định của Trung ương.

Việc xác định phương hướng nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Trong tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu khá đầy đủ về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; số lượng, cơ cấu, quy trình giới thiệu, lựa chọn và một số nội dung cần tập trung lãnh đạo trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị này, tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần quán triệt đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng phương hướng công tác nhân sự, tập trung thảo luận cho ý kiến, làm sâu sắc các nội dung nêu trên. Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào? Trên cơ sở đó, xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thưa các đồng chí!

Nội dung chương trình hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 28, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

---------------------------------

(*) Đầu đề của Báo Hải Dương