Thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh

THỨ BẢY, 23/01/2021 10:01:06

Uỷ ban Bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5 Phó Chủ tịch UBBC tỉnh gồm các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh (Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh); Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh.

UBBC tỉnh có 25 ủy viên là một số đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Trên đây là nội dung theo quyết định thành lập UBBC tỉnh do UBND tỉnh ban hành ngày 19.1. UBBC tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bầu cử và hoàn thành nhiệm vụ sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH; UBBC tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và đoàn thể trong tỉnh nghiêm túc quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, xác định ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, có đức, có tài đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026… Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuyên truyền kịp thời và sâu rộng. Tập trung nắm bắt ngay từ cơ sở, phối hợp để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân lên quan đến công tác bầu cử.

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở, ngành thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công.

PV