Tiếp tục đổi mới, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính

THỨ BA, 01/12/2020 14:37:24

Sáng 1.12, UBND tỉnh tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030.


Các đại biểu dự hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ dự.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố...        

10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình tổng thể CCHC. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC cơ bản đã hoàn thành, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động từ đầu năm 2019 đã giúp giảm đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt trên 99%. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đồng bộ đến cấp xã, kết nối gửi nhận liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị trong tỉnh và đã được kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia. 52 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 5 năm gần đây Chỉ số CCHC của tỉnh tăng 10 bậc. Năm 2019 xếp thứ 33 trong cả nước về chỉ số CCHC; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 8 bậc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.


Đồng chí Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng tỉnh đã đạt được trong CCHC giai đoạn 2011 – 2020. Nhấn mạnh về những thử thách, khó khăn đang đặt ra trong giai đoạn tới, đồng chí Thứ trưởng Nội vụ lưu ý chỉ có cải cách thể chế mới có thể phát triển. Đồng chí đề nghị tỉnh cần sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; xây dựng, ban hành Nghị quyết về công tác CCHC; xây dựng Bộ chỉ số đặc thù đánh giá về CCHC; tăng cường chế tài về khen thưởng;  phát huy nguồn lực về con người trong công tác CCHC... Đồng chí lưu ý cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất những định hướng lớn trong CCHC giai đoạn 2021-2030, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, các khâu đột phá phù hợp tình hình cụ thể của từng cơ quan, địa phương. Chủ động kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đề xuất giải pháp; tăng cường tính liên thông hiệu quả và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong CCHC gắn với trách nhiệm của người đứng đầu...

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị toàn tỉnh cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác CCHC. Quan tâm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi, giúp người dân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu, dễ áp dụng. Tích cực rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC. Nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các bộ "một cửa" cấp huyện, cấp xã. Tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đúng năng lực, tiêu chuẩn vị trí việc làm; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; phát triển, hoàn thiện các hệ thống nền tảng của chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số. Xây dựng và phát triển đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu toàn tỉnh, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến các mức độ 3, 4, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020      

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ căn cứ Chương trình CCHC giai đoạn tiếp theo của Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tham mưu để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Tham gia thảo luận, một số đại biểu nêu những bất cập trong thực thi công vụ, vướng mắc trong giải quyết TTHC; đề xuất nhiều giải pháp về sắp xếp, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC...

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 31 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2010-2020.

LINH AN