Tứ Kỳ triển khai thực hiện 4 đề án mới 

THỨ BẢY, 05/12/2020 09:36:21

Trong 10 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020- 2025 có 4 đề án mới.


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua 10 đề án
Đó là "Quy hoạch và phát triển các đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025", "Đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp uỷ đảng giai đoạn 2021-2025", "Phát triển hàng hoá tập trung, hiệu quả và bền vững giai đoạn 2021- 2025", "Xây dựng và phát triển du lịch huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021- 2025". Đây là nội dung được triển khai tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tứ Kỳ vào sáng 5.12. 

Mục tiêu quan trọng của các đề án là nâng cấp thị trấn Tứ Kỳ từ đô thị loại V lên đô thị loại IV; các xã Đại Sơn, Quang Phục, Minh Đức và Nguyên Giáp lên đô thị loại V. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ huyện để nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, bảo đảm vai trò và hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông sản hàng hoá, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao; phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 bình quân là 2%/năm. Xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phấn đấu đến năm 2025 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của huyện...
THẢO NGUYỄN