Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ ở Chí Linh đạt cao

THỨ BA, 08/09/2020 09:46:08

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025 có 13 trong tổng số 40 ủy viên là nữ (chiếm 32,5%), Ban Thường vụ Thành ủy có 3 đồng chí nữ, chiếm hơn 23%.

Cấp ủy cơ sở có 91 trong tổng số 436 đồng chí là nữ (chiếm 20,8%). Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 22,5% ở Thành ủy, 22,9% ở cấp ủy cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có hơn 80% số thành viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trên 72% số cấp ủy viên cơ sở có trình độ từ đại học trở lên. 

Để đạt kết quả trên, thành phố đã quan tâm làm tốt công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

PV