UBND tỉnh xem xét nhiều nội dung quan trọng

THỨ TƯ, 25/11/2020 15:26:33

Sáng 25.11, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (lần 2) xem xét các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Khuyến khích cấp huyện tạo quỹ đất để có nguồn lực đầu tư

Tại phiên họp, Sở KHĐT đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu từ công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp thu ý kiến của các đại biểu; tiếp tục cập nhật lại các số liệu kinh tế - xã hội đã thực hiện; rà soát các nội dung phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng xây dựng cụ thể các giải pháp thực hiện, nên bổ sung hệ thống bảng, biểu tiêu chí chi tiết, cụ thể, hoàn thiện các dự thảo. 

Về vấn đề đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Hải Dương là tỉnh tự cân đối ngân sách, nhu cầu đầu tư rất lớn nhưng nguồn lực có hạn. Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020 đã được các cấp phân bổ cụ thể cho các dự án và triển khai kịp thời ngay từ đầu năm kế hoạch. Vốn được phân bổ theo các quy định về đầu tư công, trong đó đã tập trung bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và đầu tư các công trình chuyển tiếp. Các cấp đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch 5 năm gắn với kế hoạch hằng năm, đồng thời cắt giảm, giãn hoãn tiến độ đầu tư của một số dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách để tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm và dự án giao thông kết nối vùng, liên tỉnh. Việc lựa chọn các dự án đầu tư trong giai đoạn tới đã được Sở KHĐT rà soát, cân nhắc, dựa trên các tiêu chí, quy định cụ thể. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, báo cáo cơ chế đặc thù cho một số địa phương ngay trong tuần tới. Trong việc thu hút đầu tư tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích, ủng hộ đề xuất các địa phương đứng ra làm chủ đầu tư các dự án sử dụng đất để tạo nguồn lực cho đầu tư trên địa bàn. Đề nghị muộn nhất đến ngày 26.11, các cấp, ngành, địa phương hoàn thành rà soát, đóng góp ý kiến bằng văn bản về Sở KHĐT để tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo. 

Theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của Sở KHĐT, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 ước đạt 51.490 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư công trong kế hoạch thanh toán năm 2020 toàn tỉnh ước thực hiện hơn 6.798 tỷ đồng. Đến hết tháng 10.2020, tỷ lệ giải ngân đạt 70,8% kế hoạch vốn đã giao chi tiết. Năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) từ 8% trở lên so với năm 2020; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bằng khoảng 35% GRDP. Dự kiến nhu cầu vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư cho 228 chương trình, dự án khoảng 28.198 tỷ đồng. Theo phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Bộ KHĐT, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh là 2.888 tỷ 70 triệu đồng.  

Chi vượt thu

Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng đang sinh hoạt và học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh và báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021 - 2023, kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh và báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Lãnh đạo Sở Lao động, thương binh và Xã hội đóng góp ý kiến vào báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh
 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính làm rõ hơn về số liệu kết dư ngân sách địa phương năm 2019 theo ý kiến tham gia của các đại biểu. Năm 2020, tình hình hụt thu ngân sách tỉnh dự kiến khá lớn. Đề nghị các cơ quan tài chính, kho bạc, thuế phối hợp tính toán, xem xét đề xuất biện pháp xử lý đối với khoản tăng thu nguồn sử dụng đất tại các địa phương cho phù hợp. Liên quan đến mua sắm tập trung, Sở Tài chính cần xem xét, báo cáo lại UBND tỉnh, trong đó rà soát, làm rõ tiêu chí lựa chọn danh mục tài sản mua sắm tập trung; cách thức tổ chức thực hiện... Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện các báo cáo trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt trên 16.221 tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán. Có 13/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm, 3 khoản thu nội địa bị hụt thu. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 19.000 tỷ đồng, vượt 40,4% dự toán năm. 

Điều chỉnh biên chế

Cũng tại phiên họp này, Sở Nội vụ trình bày tờ trình về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. Theo nguyên tắc, việc xác định biên chế giao năm 2021 không được vượt quá chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính theo quyết định của Bộ Nội vụ; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021 đã được phê duyệt. Đối với ngành y tế, giảm 50% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc khối điều trị tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện do chuyển sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp. Các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp giữ ổn định biên chế để quản lý theo dõi; từ năm 2022 thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ...

Chủ tịch UBDN tỉnh khẳng định điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức là việc làm cần thiết, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đề nghị Sở Nội vụ rà soát, bổ sung các căn cứ để xác định việc điều chỉnh chỉ tiêu, số lượng biên chế của từng đơn vị. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tính toán, cân nhắc thực hiện điều chỉnh biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Sở Xây dựng báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp nhu cầu phát triển nhà ở năm 2021 trên cơ sở diện tích đất ở được phép phát triển trên địa bàn để tổng hợp báo cáo trình các cấp có thẩm quyền xem xét.
PHAN ANH