Xây dựng 70-75% số công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu

THỨ HAI, 21/09/2020 11:00:22

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Quân sự tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nội dung xây dựng 70 - 75% số công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương cấp tỉnh; 60 - 65% số công trình quân sự trong khu vực phòng thủ cấp huyện. 

Để thực hiện nội dung trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, nhất là quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng, các khu vực, địa hình, hang động tự nhiên có giá trị quân sự trên địa bàn tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình quân sự, thành phần, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh.
HV