Xây dựng huyện Bình Giang sớm đạt chuẩn đô thị loại IV

THỨ SÁU, 21/08/2020 07:30:23

Về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt… là những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân Bình Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Bình Giang phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV trước năm 2025 và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Giang đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015-2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng một số ngành sản xuất chủ yếu trong huyện đạt khá, bình quân tăng 10,2%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến năm 2020 đạt lần lượt 13,7% - 49,1% - 37,2%. Thu ngân sách của huyện vượt cao so với tỉnh giao, nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, bình quân mỗi năm vượt 174% so với kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, hiệu quả. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản năm 2020 đạt 140 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng so với năm 2015. Bình Giang là một trong những địa phương đi đầu trong dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong sản xuất lúa, đã cơ giới hóa tất cả các khâu làm đất, thủy lợi và 98% khâu thu hoạch. Cấy lúa bằng máy đạt 16% diện tích, dẫn đầu tỉnh. Huyện xây dựng được 2 vùng sản xuất lúa quy mô tập trung và liên xã với diện tích trên 4.500 ha/vụ. Hằng năm, năng suất lúa bình quân đạt 61 tạ/ha/vụ, đứng tốp đầu trong tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,8%/năm, xây dựng tăng 12,7%, đều vượt mục tiêu đề ra. Các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản được lấp đầy. Các làng nghề tiếp tục mở rộng sản xuất, hoạt động hiệu quả tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú; chất lượng hàng hóa, dịch vụ được nâng lên.

Do tập trung quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường nên diện mạo nông thôn mới và đô thị trung tâm của huyện chuyển biến rõ nét. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện đã giảm so với trước.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kết quả xây dựng nông thôn mới trong huyện đạt nhiều thành tựu nổi bật. Đầu nhiệm kỳ huyện mới có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới thì nay tất cả 17 xã trong huyện đạt chuẩn, trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình Giang đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019. 

Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện xây dựng thêm 18 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay có 49 trong tổng số 50 trường đạt chuẩn. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm luôn được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,88%, giảm 3,86% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng/năm, tăng 22,5 triệu đồng. Tình hình an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.


Lãnh đạo huyện Bình Giang kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả tại xã Tân Hồng (ảnh tư liệu)

Quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền

Song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ huyện Bình Giang luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Đề án 01 của Tỉnh ủy. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên.  

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ chuyển biến tích cực, bảo đảm công khai dân chủ hơn. Công tác luân chuyển cán bộ đi cơ sở và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ được tăng cường. Việc thực hiện đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Hằng năm có 86% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 81% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ có 20 lượt tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy tặng bằng khen; 2 đảng bộ được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Các tôn giáo hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy được những giá trị tích cực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong 5 năm qua, hoạt động của HĐND cấp huyện và cơ sở ngày càng thiết thực, hiệu quả và từng bước được đổi mới. UBND huyện và các xã, thị trấn tích cực nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ rệt. 

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả góp phần động viên đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 187 lượt cơ quan, đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến, 34 lượt cơ quan, đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2017, nhân dân và cán bộ huyện Bình Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Phát huy truyền thống của huyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ và nhân dân Bình Giang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra, xây dựng huyện ngày càng phát triển, đạt chuẩn đô thị loại IV trước năm 2025 và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.

NGUYỄN TRỌNG TUỆ
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang