Xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh, bền vững

CHỦ NHẬT, 28/06/2020 07:02:17

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Ninh Giang đã chủ động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nên những đổi thay tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của địa phương.


Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Giang kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Giang đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Qua đó tiếp tục tạo tiền đề quan trọng để xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV sớm đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Huyện ủy Ninh Giang đã tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện. Huyện ủy đã xây dựng 16 đề án, 4 dự án và công trình trọng điểm để thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Huyện ủy Ninh Giang đã phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công rõ trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đã sớm đi vào cuộc sống và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Là huyện có phần lớn người dân làm nông nghiệp, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ninh Giang đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy vùng sản xuất tập trung, thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Các địa phương đã đưa nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao được mở rộng; một số mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao được hình thành. Hệ thống giao thông, thủy lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Chăn nuôi, thủy sản phát triển.

Đến năm 2020, toàn huyện có 1.361,82 ha nuôi thủy sản, sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 8.700 tấn/năm, tăng bình quân 7%/năm. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 5 năm ước đạt 10.715 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 3,5%/năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp và nuôi thủy sản đến năm 2020 ước đạt 145,3 triệu đồng, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2015. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2015-2020, toàn huyện đã huy động được 1.056,17 tỷ đồng, trong đó 505,57 tỷ đồng từ vốn ngân sách, nhân dân đóng góp 119,4 tỷ đồng, 431,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn khác cho xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, tất cả các xã trong huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Để tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, Ninh Giang tập trung quy hoạch cụm công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Huyện đã quy hoạch thêm cụm công nghiệp Hưng Long - Hồng Phúc rộng 50 ha. Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

Trong 5 năm, huyện thu hút 8 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho 2.950 lao động. Đến nay, cụm công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long lấp đầy 100% diện tích, cụm công nghiệp Nghĩa An đạt 80%. Kết quả, trong 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đạt 12.513 tỷ đồng, tăng 28,8% so với chỉ tiêu đại hội, tốc độ tăng trưởng bình quân 37,8%/năm.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ 5 năm đạt 11.905 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 9,2%/năm.

Để tạo cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn hơn 766,2 tỷ đồng để phân bổ cho 389 công trình trong nhiệm kỳ qua. Ninh Giang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 67 công trình, dự án, trong đó có công trình trọng điểm khu tượng đài Bác Hồ tại xã Hiệp Lực. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh triển khai và hoàn thành dự án xây dựng đường trục Bắc - Nam qua địa bàn; tiếp tục cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37.


Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tăng bình quân từ 25% trở lên/năm

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, huyện đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và xã hội hóa giáo dục. Quy mô trường lớp đã được mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tăng cường. Qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân mọi lứa tuổi. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên. Trong 5 năm, huyện đã xây dựng được 23 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 71 trường, đạt 78,8%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2020, ước có 85% số gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 95% số làng, khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa.

Có được những kết quả trên là do trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Ninh Giang đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sáp nhập các thôn, khu dân cư; các đơn vị hành chính cấp xã; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp theo các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Các cấp ủy đảng đã tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên".

Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được nâng cao cả về chất lượng và tiêu chí thi đua. Hằng năm có từ 85-90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương được thực hiện thường xuyên và có sức lan tỏa rộng rãi. Hầu hết các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; trên 85% số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong thanh thiếu niên, học sinh được tăng cường; đã cụ thể hóa việc học tập thành các phong trào, cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 


Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Ninh Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển toàn diện, bền vững kinh tế, văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, huyện cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

PHẠM VĂN KHẢNH
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang