[Photo] Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng, các đơn vị chức năng phục vụ Đại hội tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.