Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Không thu hút dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Cần nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.