Học sinh nông thôn thiếu thiết bị học trực tuyến

Do học sinh phải nghỉ học kéo dài phòng chống dịch Covid-19, các trường học của tỉnh đã và đang tích cực triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh.