Đức nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ với Việt Nam

Phía Đức bày tỏ ấn tượng với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam, nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực.