Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc an toàn, trang trọng

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020.