Huyện ủy Cẩm Giàng lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép

Cùng với tiếp tục chống dịch Covid-19, huyện Cẩm Giàng đang nhanh chóng thực hiện các giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội (KTXH).