Chủ tịch Quốc hội: “Tránh tình trạng đơn thư gửi đi mà rơi vào quên lãng"

"Phải lọc ra việc gì nổi cộm, điển hình, có tính chất phức tạp để yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết, trả lời sớm và phải báo cáo cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội biết trách nhiệm giải quyết của các cơ quan đó”.