Vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng

Theo quy định mới của Chính phủ, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.