Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2019

CHỦ NHẬT, 01/12/2019 10:22:47