Đồng chí Phạm Xuân Thăng trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tuyệt đối

THỨ BA, 23/03/2021 16:08:22