Chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

THỨ BẢY, 01/08/2020 09:13:02

90 năm qua, dấu ấn của những người làm công tác tuyên giáo luôn in đậm, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Qua bất cứ giai đoạn cách mạng nào trong lịch sử 90 năm, có khi tên gọi khác nhau, có những lần chia tách, hợp nhất nhưng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo luôn xung kích, chung sức góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hình ảnh những cán bộ tuyên giáo luôn chan hòa, đúng mực, có chính kiến đúng đắn, nắm chắc chủ trương, đường lối, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đã trở nên gần gũi, thân quen. Nhiều cán bộ tuyên giáo có thể cùng sản xuất, cùng ca hát, "miệng nói tay làm" cùng nhân dân, người lao động. Họ chính là những chiếc cầu nối để biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo tiếp tục chung sức gánh vác các nhiệm vụ mới, nặng nề hơn. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành rất nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng được cán bộ, đảng viên và người dân hết sức quan tâm, theo dõi. Một lần nữa, công tác tuyên giáo đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc đưa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Toàn ngành không ngừng đổi mới tổ chức quán triệt nghị quyết, nổi bật là tổ chức theo hình thức trực tuyến ở các cấp, thu hút đông đảo, rộng rãi cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng nghiên cứu, thấm nhuần.

Sức mạnh tổng hợp của toàn ngành được nâng lên với việc tận dụng các thế mạnh phương thức tuyên truyền, mạng xã hội đã góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước. Đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, công tác tuyên giáo đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. 

90 năm gắn liền với thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng ở mọi thời kỳ do Đảng lãnh đạo, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo đều tự hào, sẵn sàng chung sức, đồng lòng cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

LINH AN