Kiểm tra, giám sát nơi dễ phát sinh tiêu cực

THỨ NĂM, 21/01/2021 07:22:21

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng được đặc biệt quan tâm, có đổi mới, mang lại hiệu quả cao.

Nhiều cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đã tập trung KTGS những nơi phát sinh vấn đề bức xúc, tiêu cực hoặc dễ nảy sinh vi phạm. Qua KTGS, nhiều tổ chức đảng, đảng viên, kể cả đảng viên giữ chức vụ cao đã bị xử lý kỷ luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn số ít cấp ủy đảng, UBKT chưa chú trọng KTGS ở những nơi nảy sinh tiêu cực, bức xúc. Còn tình trạng cấp ủy đảng, UBKT phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhưng không kiểm tra, có tư tưởng trông chờ, nghe ngóng chỉ đạo từ cấp trên. Có nơi tổ chức KTGS những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực song thực hiện còn hình thức, thiếu quyết liệt, không phát hiện, đấu tranh với vi phạm đến tận cùng, thậm chí bao che sai phạm. Việc công khai kết quả KTGS trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa được quan tâm nên không phát huy được tác dụng răn đe, phòng ngừa sai phạm. Vì thế, hiệu lực, hiệu quả của công tác KTGS ở những nơi này rất thấp, vừa không ngăn chặn được vi phạm, vừa gây mất niềm tin của nhân dân, dẫn tới phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. 

Tình trạng trên do cán bộ làm công tác KTGS còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ can thiệp trái quy định với hoạt động KTGS vì sợ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình, vì lợi ích nhóm, mưu đồ cá nhân. Có một số cán bộ kiểm tra thiếu bản lĩnh, không liêm chính, nhũng nhiễu khi thực thi công vụ.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tới đây, cần làm gì để đẩy mạnh công tác KTGS đối với những nơi nảy sinh bức xúc, tiêu cực, dễ phát sinh vi phạm?

Thực tế cho thấy ở nơi nào cấp ủy đảng, UBKT nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS thì thường quan tâm KTGS những nơi xảy ra bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Bởi thông qua KTGS những nơi này sẽ góp phần ngăn chặn sai phạm, giải quyết bức xúc ngay ở cơ sở, tránh hao công tốn của giải quyết hậu quả sau này. Do đó, bài học kinh nghiệm rút ra là người đứng đầu cấp ủy và UBKT các cấp phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn vai trò "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương" của công tác KTGS, thực sự coi đó là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Cấp ủy đảng và UBKT cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy đảng, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ KTGS ở những nơi phát sinh tiêu cực. Nếu làm tốt việc này sẽ góp phần phòng chống tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong KTGS. Nếu thấy có biểu hiện can thiệp trái quy định của tập thể, cá nhân vào hoạt động của UBKT cấp dưới thì cấp ủy, UBKT cấp trên cần chấn chỉnh, xử lý kịp thời, thậm chí yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Việc giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu cử để chọn ra ủy viên UBKT phải được coi trọng, bởi cán bộ làm công tác KTGS không chỉ cần năng lực tốt, có bản lĩnh vững vàng, mà còn phải có đạo đức tốt, nhất là đức tính thanh liêm thì mới làm tròn nhiệm vụ của mình.
 
NINH TUÂN