Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XVII vào cuộc sống

THỨ TƯ, 28/10/2020 09:02:14

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều quyết sách mới, được xây dựng bằng trí tuệ, thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ và tầm nhìn đến năm 2030, cùng với 19 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện cho từng lĩnh vực. Chúng ta phấn đấu 5 năm tới Hải Dương sẽ thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, 10 năm tới sẽ thành tỉnh công nghiệp hiện đại và có nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong chặng đường tiếp theo, kinh tế Hải Dương sẽ phát triển dựa trên 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Để về đích thành công, ngay sau Đại hội, việc quan trọng và trước hết cần thực hiện là khẩn trương quán triệt, triệt khai các nội dung của Nghị quyết để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cùng nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Nghị quyết Đại hội. Từ đó thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động. Việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cần sử dụng linh hoạt các hình thức, phù hợp với từng đối tượng theo hướng đổi mới và thiết thực. Trong đó, đề cao vai trò của các đồng chí bí thư cấp ủy trong truyền đạt, quán triệt các nội dung của nghị quyết. Cùng với học tập, cần thảo luận thấu đáo các nội dung, chương trình, đề án thực hiện nghị quyết, đồng thời từ thực tiễn đề xuất các giải pháp cụ thể để Đảng bộ, địa phương, đơn vị mình xây dựng kế hoạch, sớm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Nét mới của nhiệm kỳ này là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được Đại hội thảo luận và cơ bản nhất trí với các nội dung do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề xuất. Đây là điều kiện thuận lợi để ngay sau Đại hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Tỉnh ủy sớm ban hành chương trình để tổ chức thực hiện.

Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các công việc, giải pháp đột phá để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống ngay từ năm đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phải gắn với thực tế, tránh tình trạng cấp dưới sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên. Trong tổ chức thực hiện, cần xác định rõ nguồn lực, lộ trình, phân công rõ người, rõ việc, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để tìm cách tháo gỡ.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là nguồn động lực cổ vũ Đảng bộ và nhân dân vững bước đi lên, xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong tỉnh nguyện quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

HẢI DƯƠNG