Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân

THỨ SÁU, 23/10/2020 08:01:46

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện đường lối, chủ trương lãnh đạo đất nước thể hiện sự cầu thị và là nét đẹp truyền thống của Đảng ta.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được công bố, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng lãnh đạo đất nước.

Thời gian qua, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được Trung ương và Tiểu ban Văn kiện Đại hội chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc với nội dung toàn diện, sâu sắc và được góp ý kiến tại Đại hội Đảng bộ các cấp.

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện đường lối, chủ trương lãnh đạo đất nước thể hiện sự cầu thị và là nét đẹp truyền thống của Đảng ta. Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng những lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Đảng đã thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, chú ý lắng nghe, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình. Đảng đã tập hợp được những ý kiến sáng suốt nhất từ nhân dân, biến nó thành những quyết định đúng đắn có sức thuyết phục quần chúng, tập hợp, lãnh đạo toàn dân làm nên những chiến công hiển hách.

Với tinh thần dựa vào dân để xây dựng Đảng, để quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả tốt, các cấp ủy đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị cần thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện, cổ vũ, động viên nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học... và kiều bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện.

Chủ trương của Đảng ta là luôn mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng. Lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân là một quy trình bắt buộc trong quá trình xây dựng văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc. Thực tiễn của nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng việc lấy ý kiến quần chúng nhân dân xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng để đưa ra những ý kiến, luận điệu xuyên tạc sự thật nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, chống phá chế độ, làm giảm sút lòng tin của dân với Đảng... Để ngăn chặn hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng việc góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng nhằm mục đích gây nguy hại cho Đảng, cho dân, các cấp ủy cùng toàn dân phải kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá Đại hộiXIII của Đảng.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn thấm nhuần bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều có điểm xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII càng thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

VĂN QUÂN (TP Hải Dương)