Cẩm Giàng phấn đấu có thêm từ 2-4 di tích được xếp hạng

THỨ BA, 06/07/2021 11:00:26

Từ nay đến năm 2025, huyện Cẩm Giàng phấn đấu có thêm từ 2-4 di tích được xếp hạng các cấp.

Đó là một trong những mục tiêu của Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025” của huyện Cẩm Giàng.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Cẩm Giàng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về di tích lịch sử, văn hóa. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng, tu bổ, bảo vệ cổ vật và đồ thờ tự trong các di tích. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích…

Huyện Cẩm Giàng hiện có 255 di tích, trong đó có 1 bảo vật quốc gia; 2 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt; 20 di tích quốc gia; 16 di tích cấp tỉnh... 
VQ