Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương: Doanh thu tăng 17%

THỨ HAI, 20/01/2020 07:24:40

Năm 2020, Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương phấn đấu nằm trong tốp 10 của 76 đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ Việt Nam.

Công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 550 tỷ đồng, trong đó ít nhất 132 tỷ đồng khai thác mới, tăng 11% trở lên so với năm trước. Đây là mục tiêu đơn vị đề ra tại hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.

Năm 2019, tổng doanh thu của Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương đạt gần 470 tỷ đồng, trong đó giá trị hợp đồng khai thác mới đạt hơn 119 tỷ đồng, đều tăng hơn 17% so với năm 2018.  
THÀNH LONG