Doanh nghiệp ở huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại từ đầu tháng 3

CHỦ NHẬT, 28/02/2021 08:07:20

UBND tỉnh cho phép các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại nếu bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bênh an toàn, hiệu quả. 

Ngày 27.2, UBND tỉnh có văn bản cho phép các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất (CSSX), kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại từ đầu tháng 3 nếu bảo đảm các điều kiện phòng dịch.

UBND tỉnh yêu cầu các DN, CSSX kinh doanh phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể gắn với phòng chống dịch. CSSX phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch tại đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế gắn với thực hiện tốt 5K. Tổ chức tốt hệ thống giám sát thực hiện phòng chống dich của mọi người trong phạm vi DN, đề cao vai trò của cơ quan y tế trên cơ sở quản lý, giám sát sức khỏe người lao động; tổ chức cơ quan đầu mối liên lệ với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Cẩm Giàng khi có yếu tố dịch tễ xuất hiện để phối hợp; chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động về phòng dịch. Chủ DN, CSSX có trách nhiệm chủ động phòng chống dịch trong đơn vị. Cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chủ động phòng dịch tại DN, CSSX mà để xảy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan.

Riêng các DN có xuất hiện dịch bệnh thời gian qua trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, ngoài yêu cầu lập kế hoạch như trên cần tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện để rà soát, xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong DN hay từ người lao động. Lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, nhu cầu hoạt động trở lại của DN trong các khu công nghiệp, hướng dẫn DN xây dựng kế hoạch theo yêu cầu trên và trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng chống dịch bắt đầu từ tháng 3. Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng, các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho DN hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế và UBND huyện Cẩm Giàng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các DN, CSSX trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch tại các khu dân cư, thôn xóm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
VỊ THỦY