Phân bổ gần 72 tỷ đồng hỗ trợ 14 HTX

THỨ NĂM, 06/08/2020 20:50:16

UBND tỉnh hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

UBND tỉnh vừa phân bổ hơn 71,8 tỷ đồng từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho 14 HTX để xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng vùng sản xuất tập trung, công trình thiết yếu.

Cụ thể, có 13 HTX Dịch vụ nông nghiệp là Quảng Nghiệp, An Thanh, Quang Phục (Tứ Kỳ), Thái Tân (Nam Sách), Thượng Quận (Kinh Môn), Nam Vũ, Vĩnh Lập (Thanh Hà), Hồng Khê (Bình Giang), Hoàng Hanh, Hưng Thái (Ninh Giang), Nhật Tân, Phạm Trấn (Gia Lộc), Lê Lợi (Chí Linh) và HTX Sản xuất nông nghiệp VIETGAP V.A.C.

UBND tỉnh hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Một số HTX được nhận hỗ trợ lớn như HTX Dịch vụ nông nghiệp Thái Tân (9,5 tỷ đồng), Quang Phục (9 tỷ đồng)...

THANH HÀ