Không tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

THỨ TƯ, 13/05/2020 13:40:03

10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình sẽ được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

UBND tỉnh quyết định không tổ chức hội nghị cấp tỉnh tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của chương trình tổng hợp báo cáo về chương trình này gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định. Sở sẽ tiếp nhận bằng khen của UBND tỉnh đối với 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình chuyển cho các địa phương, tổ chức, cá nhân được khen thưởng. 

Trước đó, Hải Dương dự kiến trong tháng 5 này tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
PV