Chủ động thay đổi ngữ liệu trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 - bộ Cánh Diều

THỨ NĂM, 26/11/2020 09:07:07

Sau khi được các cơ quan chức năng thẩm định, sách tiếng Việt lớp1 - bộ Cánh Diều sẽ được chỉnh sửa bổ sung, in ấn và phát đến tay từng học sinh trước ngày 30.11.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tiểu học trong tỉnh chủ động lựa chọn và thay đổi những ngữ liệu không phù hợp trong từng bài học của sách giáo khoa tiếng Việt lớp1-bộ Cánh Diều theo hướng dẫn của cấp trên. 

Ban Giám hiệu các trường có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước những ngữ liệu thay đổi.

Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến của giáo viên, cha mẹ học sinh và người dân vào dự thảo tài liệu điều chỉnh, bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 - bộ Cánh Diều để thay thế các nội dung cũ không phù hợp, bị dư luận phản ánh gay gắt trong thời gian qua. Sau khi được các cơ quan chức năng thẩm định, sách tiếng Việt lớp1 - bộ Cánh Diều sẽ được chỉnh sửa bổ sung, in ấn và phát đến tay từng học sinh trước ngày 30.11.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 137trong tổng số 262 trường tiểu học lựa chọn sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 - bộ Cánh Diều.

AN THANH