Học sinh có thể vào lớp 6 và lớp 10 trước tuổi

THỨ NĂM, 28/05/2020 07:54:49

Theo dự thảo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh có thể vào lớp 6 và lớp 10 trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Một trong những vấn đề được đề cập đến tại dự thảo là độ tuổi học sinh trường trung học. Theo dự thảo, tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh có thể vào lớp 6 và lớp 10 trước tuổi

Học sinh có thể vào lớp 6 và lớp 10 trước tuổi

Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản là đại diện của lãnh đạo trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học.

Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Đối với đối tượng là học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Với học sinh trong độ tuổi THCS và THPT ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường THCS, hoặc trường THPT tại nơi cư trú hoặc trường THCS và THPT ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước như: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đến hết ngày 21.7.2020.

Theo Vietnamnet