Có được hưởng lương khi ngừng việc do Covid-19?

THỨ NĂM, 09/04/2020 13:22:50

Hỏi: Quyền lợi của người lao động khi ngừng việc do liên quan Covid -19 được giải quyết như thế nào?

Trả lời: Người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh thuộc trường hợp ngưng việc vì nguyên nhân khách quan.

Nếu ngừng việc do tác động của Covid-19 như người trực tiếp bị cách ly hoặc ở nước ngoài chưa thể nhập cảnh, doanh nghiệp bị cách ly thì tiền lương trong thời gian ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lương tối thiểu vùng hiện là 4.420.000 đồng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. 

Với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại diều 31 Bộ luật Lao động. Theo đó, thời gian chuyển làm công việc khác không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động. Thủ tục phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

Mức lương được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại điều 32 Bộ luật Lao động. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại điều 32 của bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo điều 38 hoặc điều 44 Bộ luật Lao động. Theo đó: Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với căn cứ do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Người sử dụng lao động có quyền cho người lao động thôi việc với lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại điều 46 của bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Nếu người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.