Có thể nộp phạt luôn cho cảnh sát giao thông?

THỨ NĂM, 28/05/2020 13:07:45

Hỏi: Trong trường hợp vi phạm pháp luật giao thông, tôi có thể nộp phạt tại chỗ cho cảnh sát giao thông để không mất thời gian tới kho bạc được không?

LÊ VĂN THẠCH​ (Bình Giang)

Trả lời: Với mức phạt dưới 250.000 đồng, theo điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản. Người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Với trường hợp này, người vi phạm được quyền nộp tiền phạt tại chỗ cho cảnh sát giao thông trực tiếp xử lý vi phạm. Người thu có trách nhiệm giao lại chứng từ. Sau đó, người thu tiền phải nộp số tiền đó về Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong hai ngày làm việc, kể từ ngày thu.

Trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ, bạn nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Đối với mức phạt tiền trên 250.000 đồng, bạn nhận biên bản, quyết định xử phạt, rồi đến Kho bạc Nhà nước gần nhất để nộp phạt. Sau đó, bạn cầm biên lai về cơ quan cảnh sát giao thông để được nhận lại giấy phép lái xe bị tạm giữ.