Công chức xã có được điều chỉnh lương sau khi học thạc sĩ?

THỨ SÁU, 01/05/2020 13:19:33

Bạn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai thì không làm thay đổi ngạch, bậc lương hiện hưởng.

Hỏi: Năm 2019, tôi trúng tuyển công chức cấp xã, chuyên ngành địa chính xây dựng, trình độ đại học (quản lý đất đai), được hưởng 85% lương bậc 1 hệ số 2,34. Tháng 1.2020, tôi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai. Tôi có được điều chỉnh lương theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV không?
NGUYỄN THỊ T. (Kinh Môn)

Trả lời: Điểm a khoản 1 điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6.11.2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: "Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B) theo quy định tại điều 9a Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9.10.2014 của Bộ trưởng Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15.8.2017 của Bộ trưởng Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV".

Năm 2019, bạn trúng tuyển công chức cấp xã với chức danh công chức địa chính - xây dựng và được xếp lương bậc 1 hệ số 2,34 của ngạch chuyên viên (công chức loại A1) là đã được cơ quan có thẩm quyền xếp lương đúng với tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6.11.2019 của Bộ Nội vụ.

Đến tháng 1.2020, bạn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai thì không làm thay đổi ngạch, bậc lương hiện hưởng (hưởng lương bậc 1, ngạch chuyên viên).