Sửa tên bị viết sai trong "sổ đỏ"

THỨ TƯ, 18/12/2019 09:26:09

Hỏi: Tôi là Nguyễn Minh Hòa nhưng "sổ đỏ" ghi sai thành Nguyễn Vinh Hòa. Xin hỏi tôi phải làm thế nào để xin viết lại cho đúng?

NGUYỄN MINH HÒA (Gia Lộc)
Trả lời: Theo điểm a khoản 1 điều 106 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó.

Khoản 1 điều 86 Nghị định số 43/2014 ngày 15.5.2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai cũng hướng dẫn thủ tục đính chính giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Theo khoản 3 điều 10 Thông tư số 24/2014 ngày 19.5.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có: Đơn đề nghị đính chính với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp; bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.